Home Page
kn-leeg.gif (924 bytes)
Organisatie
Diensten
Producten
Postorder
Occasion
Aanbiedingen
Video Machine Platform
Digitaal Montage Platform
Support
Nieuws
Zoeken

Stuur E-Mail


Laatste update:
10/07/12


Bestellingen                                            Betalingsmogelijkheden

Leveringsvoorwaarden                           Lidmaatschapsvoorwaarden

KMR Video heeft het antwoord!

KMR Video is een bedrijf die zich met alle vakgebieden van het fenomeen Multimedia bezighoudt en zich daarin heeft gespecialiseerd. Het is daarom goed mogelijk dat u zonder het te weten, al zaken heeft gedaan met KMR Video. Ooit begonnen als video productiebedrijf, is KMR Video nu leverancier van ‘kennis’ en ‘producten’ op Multimedia gebied, voor de professional en de consument.

Geschiedenis
KMR Video begon in 1990 als video productiebedrijf met het maken van bedrijfsreportages op video. Als een van de eerste productiebedrijven integreerde KMR Video de computer in het video productieproces. De voordelen van het gebruik van een computer in het video productieproces zijn legio. De fabrikanten van hard en software hebben deze markt verder ontgonnen en gezien dat de PC elke creatieve barriŤre kan weg nemen, omdat er geen technische beperkingen meer zijn. In 1993 introduceerde KMR Video de term multimedia voor het eerst tijdens een van de seminars die wij gaven in de Videobranche.

Door nieuwsgierigheid, vastberadenheid en grote doorzettingsvermogen is KMR Video uitgegroeid tot wat het nu is, een bedrijf gespecialiseerd in video en multimedia producties, productiemiddelen voor audiovisuele communicatie op elk gewenst medium en adviseur voor het oplossen van communicatie en PC problemen.KMR Video maakt ten aller tijde hun slogan waar: "KMR Video heeft het antwoord".

Door deze karakteristieke eigenschappen van KMR Video lukte het hen om 3D afbeeldingen uit de PC op de foto en dia te zetten nog voor Kodak dit kon realiseren. Ook collega-concurrenten ook wel conculega’s, maken dankbaar gebruik van de kennis van KMR Video. Veel productiebedrijven die ooit met een technisch probleem hebben gezeten, hebben de weg naar KMR Video gevonden.

KMR Video "De Distributeur"
KMR Video is voor meerdere producten en fabrikanten de distributeur in Nederland en voor menig zelfs voor de gehele Benelux. Via een uitgebreid dealer netwerk verkoopt KMR Video deze producten. Natuurlijk kunnen zowel de dealers van KMR Video als de kopers van de producten kunnen gebruik maken van de uitgebreide kennis die aanwezig is bij KMR Video. Door middel van een registratie systeem en diversen platforms kan men een beroep doen op de helpdeskfaciliteiten van KMR Video. KMR Video is o.a. distributeur van Ulead, Synergy en Quadrant, Electronic-design, Prodad, AIST.

KMR Video "De Dealer"
Voor een groot scala aan producten is KMR Video ook dealer, waaronder de producten van: Panasonic, Sony en diversen software pakketten u begrijp te veel om hier op te noemen, een gedetailleerd overzicht vindt u in de rubrieken diensten, producten, en postorder. KMR Video ondersteunt ook deze producten met hun helpdeskfaciliteiten. De aankopen worden door een uniek systeem geregistreerd en automatisch heeft u voor het aangekochte product recht op support.

KMR Video "De ontwikkelaar"
Voor de ‘videomachine’, een product van Fast, heeft KMR Video een 300 tellende handleiding geschreven. KMR Video als dealer van dit product, heeft de behoefte van de gebruiker gesignaleerd en daar adequaat actie op ondernomen door een Nederlandstalige handleiding VideoMachine in boekvorm uit te brengen. Deze vooruit strevende en doortastende houding van KMR Video resulteerde ook in een Interactieve Digitale Nederlandse Handleiding voor Media studio 2.5 pro, een product van Ulead. Waarvan KMR Video eerst als dealer, maar door deze bijzondere after sales van KMR Video momenteel als de distributeur van de gehele Benelux. Op speciaal verzoek van Ulead werd deze handleiding ook in het Engels gemaakt. Voor het product Media studio 5.x is er vanaf half december 1997 een Nederlandse Handleiding leverbaar.

De videobewerking productlijn van AIST is door KMR geheel voorzien van de Nederlandstalige software , handleidingen en zelfs een snelcursus ontbreekt niet.

 

KMR Video "De Leraar"
Om de gebruiker te helpen en tevreden klanten te houden geeft KMR Video ook cursussen in het gebruik van de ‘Videomachine, Media Studio 2.5 en 5.x.. Moviepack 4.0, Moviedv 4.0 MovieX 4.0

Maximaal vijf personen tegelijk nemen aan zo’n cursus deel. Daardoor is het mogelijk om iedere deelnemer de nodige aandacht te geven. Mocht men echter alsnog vragen hebben dan kunnen videomachine bezitters en gebruikers van Media Studio lid worden van KMR Video’s Digitaal Montage Platform en gratis gebruik maken van de helpdeskfaciliteiten van KMR Video.

                                                                      terug naar top

 

BESTELLINGEN

Bij KMR Video kunt u uw bestelling op diverse manieren doorgeven.

wwinkel.gif (1556 bytes) Onze Webwinkel is nu gereed en biedt u ongekende mogelijkheden. Meer informatie treft u als u het icoon aanklikt.
Fax U kunt een fax sturen met het artikelnummer en omschrijving van de door u gewenste artikelen.

Faxnummer +31 (0)15 - 257 08 96.

TPG Post U vermeld in uw schrijven uw bestelling onder vermelding van het artikelnummer en de omschrijving van de door u gewenste artikelen.

Postbus 708, 2600 AS Delft, Nederland

Telefonisch Onze medewerkers zijn dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur t/m 17.00, bereikbaar om uw bestelling te noteren.

Telefoonnr +31 (0)15 - 256 20 20.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de ontvangen bestelling, dan kunt u altijd bellen. Onze medewerk(st)ers zullen alles dan zo spoedig mogelijk in orde maken. Telefoonnummer +31 (0)15 256 20 20.

Maandag       Telefonisch niet meer bereikbaar

Dinsdag        09.00 t/m 17.00 uur

Woensdag    09.00 t/m 17.00 uur

Donderdag   09.00 t/m 17.00 uur

Vrijdag          09.00 t/m 17.00 uur

Zaterdag               Geen

Zondag                 Geen

                                                                      terug naar top

 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Op diverse manieren kunt u de door u bestelde artikelen bij KMR Video betalen.

 

Eťnmalige machtiging

 

Bespaart u tijd en geld en is volkomen veilig. Door op de eenmalige machtiging te klikken download u een word document . U kan dit invullen en per POST of FAX versturen, maar u kan het ook invullen en scannen en het grafische bestand naar ons mailen
 

Telefonisch

 

Geef aan onze medewerk(st)er door dat u het bedrag van de bestelling automatisch van uw rekening af wilt laten schrijven. Onze medewerk(st)er geeft u dan een betalingskenmerk retour, dit voorkomt onduidelijkheden wanneer de betaling bij u van de rekening wordt afgeschreven.
 

Remboursement

 

Wanneer u in uw bestelling geen betalingswijze aangeeft, wordt de bestelling automatisch onder remboursement verstuurd. (remboursementskosten € 17,00).
 

CreditCard

 

Bespaart u tijd, geld en is volkomen veilig. Er zijn meerdere mogelijkheden om via CreditCard te betalen

                                         terug naar top

Algemene Verkoopsvoorwaarden van KMR Video

Toepasselijkheid

artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en alle dienstverlening door KMR Video. In deze voorwaarden wordt derhalve onder koper ook verstaan elke partij, die KMR Video, welke diensten dan ook opdraagt, ongeacht of deze diensten in deze voorwaarden met name zijn genoemd.

Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leverings-en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

Alle offertes worden gedurende ťťn maand gestand gedaan, tenzij in de offerte anders vermeldt.

De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod, KMR Video heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken dat de koper zich verenigt met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en dat hij zo nodig afstand doet van eigen inkoop voorwaarden.

Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand, indien de KMR Video aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Wijzigingen

artikel 2

Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en KMR Video zijn overeengekomen.

Prijzen

artikel 3

Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen uitgedrukt in Euro, exclusief BTW. De kostprijs van goederen is exclusief de kosten van verpakking, het transport en de afleveringskosten.

Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen van goederen exclusief diensten in verband met installatie, onderlinge aansluiting en in dienst stellen van apparatuur. Opgegeven prijzen voor dergelijke diensten zijn altijd exclusief voorbereidend werk (ter plaatse of elders) en exclusief werk dat klaarblijkelijk niet noodzakelijk is, gelet op de tekeningen, schriftelijke specificatie, welke de koper heeft verschaft.

Elke verhoging van prijzen, veroorzaakt door verhoging van aan KMR Video berekende prijzen door haar leveranciers, koerswijzigingen van valuta, tariefwijzigingen van door overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, geeft KMR Video het recht deze verhoging door te berekenen aan de koper. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de koper gedurende veertien dagen,.nadat deze door KMR Video op de hoogte is gebracht van de prijswijziging, het recht de overeenkomst te ontbinden.

In geval KMR Video zich heeft verbonden technisch personeel op te leiden, zijn de loonkosten en reis-en verblijfkosten voor rekening van de koper.

Betaling

artikel 4

Tenzij anders overeengekomen, dient aan KMR Video contant en zonder compensatie of korting te worden betaald voor levering van goederen of verlening van diensten, dan wel naar keuze van KMR Video door onherroepelijk accreditief. Indien naar het aansluitend oordeel van KMR Video andere betalingsvoorwaarden, ongeacht of deze reeds waren overeengekomen KMR Video zal blootstellen aan enig kredietrisico, heeft KMR Video het recht verzending uit te stellen en/of vervoer te onderbreken tot betaling voldoende is zeker gesteld. De koper is aansprakelijk voor de door KMR Video als gevolg van deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Voor het vervaardigen van multimedia of audiovisuele presentatie, dient de koper een voorschot te voldoen van 30% van het te factureren bedrag. Betaling van het voorschot dient plaats te vinden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Wordt de opdracht minder dan veertien dagen voor de uitvoering verleend, dan dient het voorschot contant te worden voldaan. KMR Video aanvaardt de opdracht eerst nadat het voorschot door haar is ontvangen. Annulering van de opdracht geeft geen recht op restitutie van het betaalde voorschot.

De koper is verplicht de koopprijs binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling van een week, is KMR Video bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door KMR Video geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling.

In geval van niet tijdige betaling is de koper een rente van 1% per maand verschuldigd over het uitstaande bedrag vanaf de dag dat betaling opeisbaar is tot de dag der algehele betaling, alsmede een bedrag ad € 18,-- aan administratiekosten. De kosten van buitengerechtelijke maatregelen namens KMR Video ter incasso van haar vordering, komen voor rekening van koper. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van € 45,48), te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Zolang niet alle uitstaande vorderingen geheel door de koper zijn voldaan, heeft KMR Video het recht verdere orders te weigeren en/of verdere leveringen op te schorten.

Eigendomsvoorbehoud

artikel 5

Zo lang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten, zoals verzendingskosten en kosten als vermeld in het voorgaande artikel heeft voldaan, behoud KMR Video zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra deze aan al zijn verplichtingen jegens KMR Video heeft voldaan. Vanaf het moment dat levering heeft plaatsgevonden, zijn de goederen voor rekening en risico van de koper.

Koper zal de geleverde goederen niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf en die goederen niet met rechten van derden belasten.

Levering

Artikel 6

KMR Video zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat respectievelijk die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op datum, waarop KMR Video de order heeft bevestigd. Binnen de leveringstermijn kan KMR Video indien een gedeelte van de bestelling gereed is ter harer keuze dit deel leveren of wachten tot de gehele bestelling gereed is.

Indien om welke reden dan ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze voor koper gereed liggen, zal KMR Video als haar opslag mogelijkheden dat toelaten de goederen bewaren, dan wel elders op doen slaan.

Het risico van de goederen is in geval het voorgaande lid zich voordoet voor rekening van koper. Koper is verplicht aan KMR Video de kosten van opslag te vergoeden.

Overmacht

artikel 7

De in artikel 6 genoemde termijn wordt verlengt met de periode, gedurende welke KMR Video door overmacht verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen.

Van overmacht aan de zijde van KMR Video is sprake, indien KMR Video na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daaraan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieŽn, storingen in de leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van KMR Video als bij derden, van wie KMR Video de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van KMR Video ontstaan.

Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, het zij de overeenkomst als beŽindigd te beschouwen onder de verplichting het reeds geleverde naar KMR Video terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Reclame

artikel 8

In geval goederen bij levering ontbreken, defect of beschadigd zijn, dient de koper KMR Video hiervan binnen acht dagen na de levering in kennis te stellen. Bij gebreke daarvan vervalt ieder vorderingsrecht wegens voornoemde schade of tekort.

In geval KMR Video diensten verleend in verband met de installatie of onderlinge aansluiting van apparatuur of in verband met het ontwerp, installatie, testen en/of in dienst stellen van systemen bestaande uit zekere apparatuur, staat KMR Video er voor in dat deze diensten worden uitgevoerd in overeenstemming met professionele zorg en bekwaamheid. Indien genoemde diensten in enig opzicht niet zouden voldoen en mits Koper KMR Video hiervan in kennis stelt voor de ingebruikname van de apparatuur, dan wel uiterlijk binnen acht dagen na het verlenen van diensten, zal KMR Video aanvullende diensten leveren als door de tekortkoming noodzakelijk zijn. KMR Video verstrekte vereisten met betrekking tot stroom toelevering, luchtbehandeling en temperatuur- vochtigheid- en stofbeheersing dan wel andere factoren die de werking van de apparatuur kunnen beÔnvloeden of anderszins een fout heeft gemaakt bij het gebruik.

Garantie

artikel 9

Mits vermeld in de orderbevestiging of afzonderlijk afgegeven garantiebewijs stelt KMR Video zich zowel tegenover koper en indien koper een wederverkoper is aansprakelijk voor schade aan de goederen optredende tijdens de in orderbevestiging of en het verstrekt garantiebewijs vermelde garantieperiode, tenzij de koper of afnemer de goederen heeft gebruikt in strijd met de door KMR Video verstrekte vereiste met betrekking tot stroom toelevering, luchtbehandeling en temperatuur- vochtigheid- en stofbeheersing dan wel andere factoren die de werking van de goederen kunnen beÔnvloeden of anderszins een fout heeft gemaakt bij het gebruik.

De aansprakelijk van KMR Video is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van KMR Video.

Alle beeldbuizen, camera buizen, elektronenstraalbuizen en halfgeleiders worden uitdrukkelijk van de werking van de garantie in dit artikel uitgesloten en zijn slechts gedekt door garantie die de fabrikant of leverancier daarvan aan KMR Video gegeven mocht hebben.

Onverminderd het voorgaande, wordt hierbij iedere garantie of toezegging terzake van geleverde goederen of diensten uitgesloten. De maximale aansprakelijkheid van KMR Video alle gevallen beperkt tot het bedrag dat is gedekt door een terzake door KMR Video afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Ontbinding

artikel 10

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige sursťance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel schuld erkent.

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor door KMR Video geleden schade ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Bijzondere bepalingen voor wederverkopers

artikel 11

Indien koper een wederverkoper is, kunnen door KMR Video bij het sluiten van de overeenkomst voorschriften worden gegeven voor de doorverkoop van de door KMR Video geleverde goederen.

De koper die in strijd handelt met de in het voorgaande lid genoemde voorschriften verbeurt ten gunste van KMR Video een schadevergoeding voor iedere transactie die in strijd met die voorschriften wordt verricht. Onverminderd het recht van KMR Video de werkelijk geleden schadevergoeding te vorderen, wordt de hoogte van deze schade gefixeerd op € 5.000,-- per transactie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

artikel 12

Op alle door KMR Video gesloten koopovereenkomst of overeenkomsten tot het verrichten van diensten is Nederlands Recht van toepassing. Iedere rechtsvordering uit hoofde van deze gesloten overeenkomst zal worden ingesteld voor de bevoegde Nederlandse rechter.

KMR Video wijst iedere aansprakelijkheid of schadeclaims voor de werking van de door haar geleverde programma’s, waaronder het millennium probleem, van de hand en beroept zich nadrukkelijk op de door haar gehanteerde, bij de rechtbank te Delft gedeponeerde leveringsvoorwaarden.

                                         terug naar top